Godkendt på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2023

§1 Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er Air Force Memorial Center Als. Stk.2. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at etablere og sikre driften af et historisk oplevelsescenter i Sønderborg Kommune, omhandlende luftkrigen over Danmark under 2. verdenskrig.

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at fremme foreningens formål. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk.5. Al kommunikation mellem foreningen og medlemmerne, foregår elektronisk.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel pr. e-mail til medlemmer, på sociale medier og website med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Godkendelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende regnskabsår
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forud for den ordinære generalforsamling.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed trækkes der lod.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og indkaldes pr. e-mail til medlemmer, på sociale medier og website med angivelse af dagsorden.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt indtil 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således der hvert år vælges indtil 4 medlemmer og 1 suppleant. Dog vælges første år indtil 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden fastsættes af den valgte bestyrelse ved det konstituerende møde.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Tegningsregler og hæftelse.

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter herfor med egenkapitalen.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk.2. Foreningens formue og effekter skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen og effekter træffes af den opløsende generalforsamling.